Tere tulemast goldinga.ee

Käesolevad tingimused määravad kindlaks veebilehe goldinga.ee kasutamise eeskirjad ja korra.

goldinga.ee asukohaadress:

Rotušės a. 5, Kretinga

97140 Lietuva

Eeldame, et seda kodulehte külastades nõustute täielikult käesolevate tingimuste ja eeskirjadega. Ärge jätkake goldinga.ee kodulehe lehitsemist, kui te ei nõustu kõikide käesoleval leheküljel esitatud tingimuste ja eeskirjadega.

Käesolevates Tingimustes ja eeskirjades, privaatsusteates, vastutuse piiramise eeskirjades ja kõikides / mistahes kokkulepetes kasutatakse allpool esitatud termineid: terminid „Klient“, „Teie“ tähendavad Teid, isikut, kes külastab käesolevat veebilehte ja nõustub ettevõtte tingimuste ja eeskirjadega. „Ettevõte, „Me ise“, „Meie tähendab meie ettevõtet. „Pool“, "Pooled“ või „Meie“ tähendab klienti ja Meid koos või ainult Klienti või ainult Meid. Kõik terminid on seotud pakkumise, nõustumise ja tasumisega, mida vajatakse soovides anda Kliendile abi võimalikult parimal viisil või fikseeritud kestusega formaalsete kohtumistega / mistahes muudel viisidel, omades selget eesmärki - Kliendi vajaduste rahuldamine osutades Ettevõtte teenuseid / tarnides kaupu Leedu Vabariigis kehtivate seaduste alusel. Eelpool nimetatud terminite ja väljendite kasutamine ainsuses, mitmuses, suure algustähega ja (või) terminite tema või nemad  omavahel vahetamine ei muuda  nende tähendus.

Küpsised

Me kasutame küpsiseid. goldinga.ee kodulehte kasutades nõustute küpsiste kasutamisega goldinga.ee privaatsuspoliitika alusel.

Enamus kaasaegseid interaktiivseid veebilehti kasutavad küpsiseid, et võiksid taastada informatsiooni kasutaja kohta iga külastuse korral. Küpsiseid kasutatakse meie veebilehe teatud tsoonides, et tagada selle tsooni toimimine ja kergendada külastajal selle kasutamist. Mõned meiega seotud või reklaamipartnerid võivad samuti kasutada küpsiseid.

Litsents

Kui ei ole näidatud teisiti, omab goldinga.ee ja (või) tema litsentsi väljastaja kõigi goldinga.ee kodulehe andmete intellektuaalseid omandiõigusi.  Kõik intellektuaalsed omandiõigused on kaitstud. Te võite lehitseda ja (või) trükkida lehekülgi http://www.goldinga.ee kodulehelt isikliku kasutamise eesmärgil, pidades kinni käesolevates tingimustes ja eeskirjades esitatud piirangutest.

Teil ei lubata:

1. Avaldada http://www.goldinga.ee veebilehe materjale mujal.

2. Müüa, rentida või alllitsentsida materjali veebilehelt http://www.goldinga.ee

3. Taastada, paljundada või kopeerida materjale veebilehelt https://www.goldinga.ee

4. Levitada veebilehe http://www.goldinga.ee sisu (ehk vaid juhul kui sisu on mõeldud levitamiseks).

Kasutaja kommentaarid

1. Käesolev lepe jõustub tänasest päevast.

2. Mõned selle veebilehe osad pakuvad kasutajatele võimalust postitada ja vahetada arvamusi, teavet, materjale ja andmeid (Kommentaare) veebisaidi jaotistes. goldinga.ee ei vali, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare enne nende veebilehel ilmumist. Kommentaarid ei kajasta goldinga.ee, tema esindajate või seotud isikute seisukohta või arvamust - need kajastavad neid kirjutava isiku seisukohta ja arvamust. Kohaldatavate õigusaktide piires ei vastuta goldinga.ee Kommentaaride või mistahes nendest tuleneva / kogetud kahju, kulude või vastutuse eest, mille põhjustas kodulehel olevate kommentaaride kasutamine, avaldamine ja (või) ilmumine.

3. goldinga.ee jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja kõrvaldada sellised, mis on goldinga.ee äranägemisel sobimatud, solvavad või rikuvad muul viisil käesolevaid Tingimusi ja eeskirju.

4. Te garanteerite ja kinnitate, et:

1. omate kommentaaride avaldamise õigust meie kodulehel, teil on olemas kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;

2. kommentaarid ei riku mingeid intellektuaalse omandi õigusi, sealhulgas kuid mitte ainult, autoriõigusi, patente või kaubamärke või muid kolmandate poolte omandiõigusi;

3. kommentaarid ei sisalda solvavat, laimavat, ebasündsat, muud ebaseaduslikku või privaatsust rikkuvat sisu;

4. kommentaare ei kasutata äripakkumiste / reklaami ja tellimuste või äritegevuse / ebaseadusliku tegevuse esitlemiseks.

5. käesolevaga te annate goldinga.ee mitteeksklusiivse õiguse (ilma autoritasuta) mistahes teie kommentaare kasutada, reprodutseerida, redigeerida ja volitada teisi kasutama, reprodutseerima, redigeerima, mistahes kujul, vormingus või suvalises meediavahendis.

Hüperlinkide loomine meie sisule

1. Allpool esitatud organisatsioonidel on õigus luua linke meie kodulehele ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

1. riigiasutused;

2. otsingumootorid;

3. uudisteorganisatsioonid;

4. veebikataloogide levitajad, kandes meid kataloogi, võivad teha sissekande samal viisil nagu nad kannavad kataloogi teiste ettevõtete lingid;

5. ülemaailmselt akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud vahendeid koguvad mittetulundusorganisatsioonid, heategevuslikud kaubanduskeskused ja heategevuslikud rahakogumisgrupid.

2. Need organisatsioonid võivad kasutada linke meie pealeheküljele, väljaannetele või muule veebilehe teabele, kui nende link on: (a) mitte mingil viisil eksitav; (b) ei viita mistahes toetusest, kinnitusest või heakskiidust lingi loonud poolele, tema toodetele või teenustele; ja (c) sobib lingi loonud veebilehe kontekstis.

3. Me võime omal äranägemisel kaaluda ja anda nõusoleku teiste, allpool nimetatud organisatsioonide linkide loomise palvetele:

1. üldtuntud tarbijad ja/või äriteabe allikad, nagu Kaubanduskoda, Ameerika autoliit, Ameerika pensionäride ühendus ja Tarbijate liit;

2. dot.com avalikud veebilehed;

3. ühendused ja teised heategevust esindavad grupid, sealhulgas heategevust osutavad veebilehed; 

4. veebikataloogide levitajad;

5. internetiportaalid;

6. raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad, mille põhiklientideks on äriettevõtted;

7. haridusasutused ja kaubandusühendused.

Me kinnitame linkide loomise palved nendelt organisatsioonidelt, kui tuvastame, et: a) link ei kajasta meid ega meie akrediteeritud ettevõtteid/ärisid negatiivselt (näiteks kaubandusühingud või muud organisatsioonid, mis esindavad potentsiaalselt kahtlasi äritüüpe nagu kaugtööd/kodutööd, ei  saa luba lingi loomiseks); (b) organisatsioonil ei ole meiega negatiivse olemusega ajalugu;   c) lingiga seotud nähtavusest tulenev kasu on suurem kui ilma lingita; ja (d) kui link on  üldressursside teabe kontekstis või muul viisil kooskõlas uudiskirja või sarnase toote sisuga, toetab organisatsiooni missiooni.

Need organisatsioonid võivad kasutada linke meie pealeheküljele, väljaannetele või muule veebilehe teabele, kui nende link on: (a) mitteeksitav; (b) eksitavalt ei viita mistahes toetusele, kinnitusele või heakskiidule lingi loonud poolele, tema toodetele või teenustele; ja (c) sobib lingi loonud veebilehe konteksti.

Kui te olete eelpool 2 jaotises nimetatud organisatsioonide seast ja olete huvitatud lingi loomisest meie kodulehele, peate meid teavitama e-postitsi info@goldinga.ee. Palume näidata teie nimi, organisatsiooni nimetus, kontaktandmed (nagu telefoninumber ja (või) e-posti aadress), samuti teie kodulehe universaalne ressursilokaatori aadress (URL), ressursilokaatorite (URL) nimekiri, kust soovite luua lingi meie kodulehele ja ressursilokaatorite (URL) nimekiri meie kodulehel, milledele kavatsete luua lingid. Vastuse peaksite saama 2-3 nädala jooksul.

Loa saamise korral peaksid organisatsioonid looma lingid meie kodulehele sellisel viisil:

1. kasutades meie ärinime või

2. kasutades URL (veebilehe aadressi) millele luuakse link või

3. kasutades mistahes teist meie kodulehe kirjeldust või materjali, millele tehakse link ja mis omab tähendust lingi loova kodulehe kontekstis ning sisu formaadis.

goldinga.ee logo või muu kunstiloomingu kasutamine ei ole lubatud ilma kaubamärgilitsentsi lepinguta.

Õiguste kaitse

Meil on õigus omal äranägemisel ja mistahes ajal nõuda teie kõikide või teatud lingi  kõrvaldamist meie kodulehele. Sellise nõude korral nõustute te viivitamatult  kõrvaldama kõik lingid meie kodulehele. Samuti meil õigus muuta mistahes ajal käesolevaid tingimusi ning linkide loomise poliitikat. Jätkates linkide kasutamist meie kodulehele, te nõustute olema seotud ja järgima käesolevaid linkide loomise tingimusi ja eeskirju.

Linkide kõrvaldamine meie kodulehelt

Leides meie kodulehelt mistahes taunitava lingi või mistahes lingi ebasoovitavale kodulehele, võite võtta meiega ühendust. Me kaalume lingi kõrvaldamise palveid, kuid me ei ole kohustatud seda tegema või otse teile vastama.

Kuigi püüame hoida sellel veebisaidil olevat teavet õigena, ei garanteeri me selle täielikkust ega täpsust; samuti ei võta me endale kohustust, et veebisait püsib kättesaadav või et veebisaidil olevaid materjale regulaarselt uuendatakse.

Vastutus sisu eest

Me ei võta endale mingit vastutust teie kodulehel avaldatava mistahes sisu eest. Te nõustute hüvitama meile kahju ja kaitsma meid teie kodulehest tulenevate või sellega seotud mistahes nõuete eest. Teie kodulehel või selle sisu ning materjali kontekstis ei või ilmuda mingeid laimavaid, ebasündsaid või kuritegelikult mõistetavaid viiteid või mis rikuvad mistahes viisil  või propageerivad mistahes kolmandate poolte õiguste rikkumist. 

Vastutuse piiramise põhimõtted

Me loobume kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses mistahes meie kodulehe ja selle kasutamisega seotud esindamisest, garantiidest  (sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes seadustes väljendamata  garantiid, kvaliteediga rahulolu, kasutusotstarbele vastavus ja/või õigete hooldamisvõtete  kohaldamine). Mitte kuskil selles vastutusest loobumises:

1. me ei piira ega välista enda või teie vastutust hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuste eest; 

2. me ei piira ega välista oma ega teie vastutust pettuse või valeandmete esitamise eest;

3. me ei piira mingit oma ega teie vastutust mistahes kohaldatava seadusakti rikkumise korral;

4. me ei välista mingit oma ega teie vastutust, mida ei saa välistada kohaldatava seadusega

Vastutuse piiramine ja välistamine käesolevas lõigus või mujal käesolevates vastutuse piiramise põhimõtetes: (a) sõltub ülaltoodust; ja (b) reguleerib kogu vastutust, mis tuleneb vastutuse piiramise sätete esemest või on sellega seotud, sealhulgas lepingust, deliktist (sealhulgas hooletusest) ja seadusest tulenevate kohustuste rikkumisest.

Juhul, kui koduleht ja sellel avaldatud teave ja teenused on tasuta, ei võta me vastutust mistahes olemusega  kaotuste või kahju eest.

Tagastamine

Meie veebikauplus goldinga.ee tagab oma klientidele kaupade tagastamise eritingimused - kõik kaubad võite tagastada 3o päeva jooksul alates ostmise päevast, näitama mingit põhjust! See on meie suurim eelis tavaliste kaupluste ees, kus pole võimalust kaupu tagastada (LV seaduse alusel). Me anname teile võimaluse kaup vastutustundlikult üle vaadata ning tagastada, kui see teile ei meeldi.

 

Tagastamise tingimused:

- Kaup peab olema vigastamata originaalpakendis, mittekasutatud, etikett ei tohi olla kahjustatud, kaitsekile ei tohi olla ära rebitud, kaup peab olema samas komplektsuses nagu ostja selle sai, samuti peab tagastama garantiikaardi (kui see oli väljastatud).  Kaup peab olema müügivalmis.

- Ostja tagastab kauba oma kulul, tähitud posti või kulleri vahendusel, aadressil: Rotušės a. 5, Kretinga 97140.

- Raha tagastatakse kauba kättesaamise järel pangaülekandega, näidatud kontole, 5 tööpäeva jooksul.

- Kauba kättetoimetamise kulusid ei tagastata.

- Eritellimusel saadetud kaupu tagasi ei võeta.

 

Garantiid

goldinga.ee annab kaupadele garantii, mille tingimused on näidatud kauba kirjelduses või garantiitalongil. Juhul kui kaubale ei anta eraldi garantiid, kehtib LV seadusaktides ettenähtud garantii.

Enne kauba tagastamist võtke meiega ühendust ja me saadame teile e-posti teel kõik vajalikud juhised. Kirjas näidake kindlasti ära tellimuse number.

Kaupade tagastamise aadress (enne tagastamist võtke meiega ühendust: